Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.opinia.szczecin.pl


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

Warunkiem korzystania z serwisu www.opinia.szczecin.pl jest potwierdzenie Użytkownika zapoznania się oraz akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje terminów użytych w regulaminie (słowniczek regulaminowy):
1) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez serwis drogą elektroniczną.
2) Administrator – właściciel serwisu internetowego www.opinia.szczecin.pl
3) Usługi – nieodpłatnie świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu www.opinia.szczecin.pl.
4) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu www.opinia.szczecin.pl, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
5) Komentarz – forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie www.opinia.szczecin.pl, za pomocą której Użytkownik może poprzez opis i/lub w formie oceny (skala 1-5) dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami i poglądami.
6) Materiały – wszelkie wpisy umieszczone w Serwisie www.opinia.szczecin.pl przez Użytkowników, niezależnie od ich charakteru, formatu, sposobu zapisu lub przedstawienia.

§ 3

Informacje zawarte w Serwisie www.opinia.szczecin.pl w formie materiałów mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią wyraz opinii (poglądów) Użytkowników. Materiały zawarte w witrynie nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.

§ 4

1) Majątkowe prawa autorskie do znajdujących się w Serwisie www.opinia.szczecin.pl treści podlegają ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami).
2) Korzystanie z Serwisu www.opinia.szczecin.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.
3) Serwis www.opinia.szczecin.pl nie służy do wymiany informacji niejawnych, a w szczególności danych osobowych właścicieli firm.

Rozdział 2
Warunki Techniczne korzystania Serwisu www.opinia.szczecin.pl


§ 5

Warunkiem korzystania z Serwisu www.opinia.szczecin.pl jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz programów pozwalających na przeglądania jej zasobów. W ramach korzystania z Serwisu www.opinia.szczecin.pl wzbronione jest korzystanie z botów, wirusów, a także innych złośliwych aplikacji.

Rozdział 3
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu www.opinia.szczecin.pl


§ 6

Portal www.opinia.szczecin.pl jest Serwisem, który umożliwia Użytkownikom zamieszczanie informacji o firmach wraz z ich oceną (skala 1-5) oraz wyszukiwanie firm według poszczególnych kategorii.

§ 7

W ramach serwisu www.opinia.szczecin.pl udostępnia się Użytkownikom system komentarzy w formie opisowej i oceny firm, służący do wymiany subiektywnych opinii na temat świadczonych przez nie usług bądź oferowanych produktów.

§ 8

Zamieszczane na portalu www.opinia.szczecin.pl komentarze są informacjami jawnymi i ogólnodostępnymi dla wszystkich Użytkowników Serwisu www.opinia.szczecin.pl. Komentarz wyrażony w formie opisowej może być pozytywny, negatywny bądź też neutralny. Komentarz w formie oceny pozwala dokonać oceny Użytkownikowi firmę w skali od 1 do 5.

§ 9

Działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżenie wiarygodności określonej firmy w Serwisie www.opinia.szczecin.pl są niedozwolone.

§ 10

Umieszczenie przez Użytkownika komentarza w formie opisowej bądź dokonania oceny jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że treści te są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści a ponadto, że dane, które zamieścił w Serwisie www.opinia.szczecin.pl są zgodne z prawdą.

§ 11

Poprzez umieszczenie komentarza w Serwisie www.opinia.szczecin.pl każdy Użytkownik akceptuje ryzyko, w tym finansowe, wynikające z zamieszczonych przez siebie treści oraz oświadcza, że przyjął do wiadomości, że Serwis www.opinia.szczecin.pl nie jest stroną w potencjalnym konflikcie pomiędzy Użytkownikiem a komentowanym/ocenianym podmiotem bądź z innym Użytkownikiem.

§ 12

Podstawę prawną do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy w Serwisie www.opinia.szczecin.pl jest przepis art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

§ 13

Firmy mogą być dodawane do Serwisu www.opinia.szczecin.pl przez każdego Użytkownika.

§ 14

Każdy komentarz może zostać wyróżniony na stronie głównej. W związku z takim wyróżnieniem autorowi komentarza nie przysługuje prawo do żadnego roszczenia.

Rozdział 4
Zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług


§ 15

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od niego niezależnych.

§ 16

Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu www.opinia.szczecin.pl w przypadku koniecznej konserwacji serwera oraz obsługi oprogramowania.

§ 17

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

§ 18

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały rozpowszechnione przez Użytkowników, a także za materiały rozpowszechnione w komentarzach do wpisów. Treść i forma materiałów nie jest wyrazem poglądów i twierdzeń Administratora.

§ 19

Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie materiały. Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl jest wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności z nimi związanej. W przypadku, gdy zamieszczone przez Użytkownika materiały spowodują wystąpienie przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu www.opinia.szczecin.pl z tytułu naruszenia ich praw, Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do sprawy w miejsce Administratora Serwisu www.opinia.szczecin.pl oraz przyjąć na siebie w całości koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty od pełnomocnictwa w wysokości prawem przepisanej.

§ 20

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl oświadcza, że udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Serwisu nie monitoruje treści zamieszczanych tam przez Użytkowników materiałów.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe


§ 21

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl zastrzega sobie pełne prawo do usunięcia lub edycji materiałów, w szczególności, gdy zawierają one treści:
1) powszechnie uznawane za obraźliwe i niecenzuralne,
2) niezgodne z prawem,
3) reklamujące inne serwisy internetowe poprzez podanie ich nazwy,
4) niezgodne z prawdą,
5) zawiera treści (także zdjęcia) niezgodne z charakterem serwisu.

§ 22

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, poza przypadkami, gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą bądź też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 23

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl usuwa komentarz Użytkownika, jeżeli wynika to z prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 24

Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl zastrzega sobie pełne prawo odmówić usunięcia komentarza nawet w przypadku wyraźnej prośby jego autora bez podania przyczyny.

§ 25

Niniejszy Regulamin:
1) może ulec zmianie w każdej chwili, przy czym Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl zobowiązuje się poinformować o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
2) przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis www.opinia.szczecin.pl nowego Regulaminu,
3) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.

Rozdział 6
Polityka prywatności


§ 26

Serwis www.opinia.szczecin.pl kieruje się dobrem i bezpieczeństwem Użytkowników.

§27

Administrator www.opinia.szczecin.pl zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), a także do używania ich dla celów związanych ze świadczoną usługą oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.

§ 28

Serwis www.opinia.szczecin.pl kieruje wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących wizyt w Serwisie, takich jak adres IP, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach technicznych i reklamowych, związanych z obsługą działania Serwisu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych o użytkownikach.

§ 29

Serwis www.opinia.szczecin.pl kieruje zastrzega, że firma Google, będąca dostawcą zewnętrzny, wykorzystuje pliki „cookie” do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki „cookie” umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik ma prawo zrezygnować z używania plików „cookie” DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

§ 30

Polityka prywatności może ulec zmianie w każdej chwili, przy czym Administrator Serwisu www.opinia.szczecin.pl zobowiązuje się poinformować o tym Użytkowników na stronach Serwisu. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe


§ 34
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej